Semalt hünärmeni mugt onlaýn web skraper gurallary barada jikme-jik maglumat berýär

Dürli web sahypalaryndan mazmun çykarmak ýa-da ýok etmek onlaýn kärhanalar we web döredijiler üçin umumy maglumat ýygnamak meselesidir. Hundredsüzlerçe müňlerçe amaly sferany öz içine alýan hem bolsa, iň oňat mugt web döwmek programma üpjünçiligini saýlamak mümkin bolmaz. Şeýle-de bolsa, wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýan iň oňat we iň takyk awtomatlaşdyryş guralyny tapmaga synanyşyň.

Bu ýerde iň meşhur web döwmek gurallarynyň sanawy bar.

iMacros

Ipswitch Inc. tarapyndan işlenip düzüldi we dürli web brauzerleri üçin giňeltme. “iMacros” ýazgylary aňsatlyk bilen goşup, funksiýalary täzeden ýerine ýetirip biler we ýüklemek, göçürip almak, şekilleri we tekstleri barlamak ýaly web çärelerini ele almaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, XML, PHP we CSV faýllaryny ulanyp, maglumatlary ýa-da faýllary web programmalaryna import we eksport etmäge kömek edýär. Soňra peýdaly maglumatlary öz maglumatlar bazasynda ýa-da başga bir kesgitlenen çeşmede saklaýar. Bu programma bize hakyky iş maglumatlary çykarmak desgalaryny hödürleýär we web synag meselelerine kömek edýär.

Import.io:

Import.io Corporation tarapyndan işlenip düzüldi we işe girizildi. Import.io internetdäki iň oňat we meşhur mugt web gyryş programmalarynyň biridir. Bu şahsyýetler we kärhanalar üçin ajaýyp we ulanyjylara web sahypalaryny birnäçe gezek basmak bilen API-lere öwürmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, import.io web döredijilere we programmistlere islenýän web sahypasyndan maglumatlary çykarmagy aňsatlaşdyrýar. Özboluşly tehnologiýasy ulanyjylara maglumatlary hiç hili kynçylyksyz görkezilen formatlarda ýatda saklamaga mümkinçilik berýär.

Scrapebox:

Scrapebox, bütin dünýäde erkin işleýänler, işläp düzüjiler we SEO kompaniýalary tarapyndan ulanylýan peýdaly we mugt SEO guralydyr. Web sahypalaryny we bloglary hiç hili kynçylyksyz gyrmaga kömek edýär we esasy aýratynlyklary gözleg motoryny ýygnaýjylar, açar söz ýygýanlar, proksi ýygnaýjylar, teswir afişalary we baglanyşyk barlaýjylarydyr. Käbir görnükli wariantlar sahypanyň hatarlaryny barlamak, RSS ýazgylaryny döretmek, e-poçta çykarmak, hasaba alynmadyk domeni tapmak we başgalar. Scrapebox şahsy SEO hökmünde çykyş edip biler we hasyl ýygnamak URL-lerinden wezipeleriňizi awtomatlaşdyrar. Bäsdeşlik gözleglerini geçirer, baglanyşyklar gurar, sahypa barlaglaryny geçirer we tölegsiz size has köp zatlar eder.

Gaplaň:

Scrapy, iň gowy web gyrkyş programmalarynyň biridir. Bu çalt we ýokary derejeli web gözleg çarçuwasy hökmünde hereket edýär we gurluşly we gurluşsyz maglumatlary aňsatlyk bilen çykarmak üçin ulanylýar. Şeýle hem maglumatlary gaýtadan işlemek, maglumatlary gazyp almak we taryhy arhiw döretmek üçin ulanylyp bilner. “Scrappy” içerki goldawy bilen tanalýar we HTML we XML çeşmelerinden maglumatlary çykarmaga kömek edýär. Mundan başga-da, onuň giňelmegi goldawy, belli signallary we gowy kesgitlenen API-leri ulanyp, işleýşimizi birikdirmäge mümkinçilik berýär.

Mozenda:

Bu programma “Mozenda Inc.” tarapyndan işlenip düzüldi we bazara çykaryldy. Iň oňat we giňden ulanylýan web döwmek gurallaryndan biridir we birnäçe sahypadan mazmun almagy aňsatlaşdyrýar. Collectedygnalan maglumatlary tertipleşdirýär we talaplarymyza we garaşýan zatlarymyza esaslanyp dürli kategoriýalara bölýär. Bu guralyň bulut saklaýan maglumat bazasy, faýllarymyzy onlaýn we awtonom ulanyjylar üçin saklaýar. Pes tehniki hyzmat bilen gelýän, maglumatlaryň takyklygyny wada berýän, analitikalara üns bermäge mümkinçilik berýän we amatly we ygtybarly neşir opsiýalaryny üpjün edýän programmany takyk we ulanmak aňsat. Çykarylan faýllar CSV, Txt, XLS we başgalar ýaly formatlarda gelýär.

mass gmail